ЕКОПЛАСТИКС ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0073-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Настоящото проектно предложение предвижда материална инвестиция в активи, които да разширят производствения капацитет на предприятието и да подобрят производствените процеси. Ще се преодолеят проблеми в производството, ще се осигури спестяване на основни ресурси и ще се подобри качеството на крайните изделия. Проектът предвижда увеличаване на продукцията за вътрешния и чуждестранния пазар и устойчиво развитие на компанията. Проектното предложение попада в тематична област "Мехатроника и чисти технологии" на ИСИС, защото включва инвестиции в системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството. Ще се осигури по-висока добавена стойност за предприятието, което очаква ръст на нетните приходи от продажби, нарастване на приходите от износ и нарастване на производителността.

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на малко предприятие от Русе, което ще му осигури повишена конкурентоспособност и засилване на експортния потенциал.

Специфични цели:

- Повишаване производствения капацитет за производство на изделия от пластмаса( полимери), чрез преодоляване на проблемните "тесни места" в технологичния процес.

- Оптимизация и автоматизация на процеса на формоване под налягане, чрез внедряване на модерно и високотехнологично оборудване - последно поколение шприц-автомати.

- Постигане на висока степен на автоматизация на процеса, което води до нарастване на производителността в цялото предприятие, чрез изравняване на капацитета на новите машини с наличните в компанията роботизирани комплекси.

- Разширяване на капацитета на кандидата за производство на всички фирмени продукти, с акцент върху тези с "вграден етикет", чрез комплексно изпълнение на проекта.

- Постигане на устойчив икономически растеж и добавяне на стойност към бизнес модела на кандидата, чрез внедряване на иновативни за бранша технологии

Обща стойност на проекта: 360 000,00 лв., от които 214 200,00 лв. европейско и 37 800,00 лв. национално съфинансиране.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи ЕКОПЛАСТИКС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.